EBI

Energi - Bæredygtighed - Indeklima

"Vi bidrager med en helhedsorienteret tilgang til projektet, der skaber værdi og balance mellem kundens behov og bæredygtig kvalitet”

Henrik Errebo Rasmussen, Fagleder EBI

 

EBI

I SlothMøller er tilgangen til bæredygtighed, at vi tager ansvar for at optimere og føre projekterne i en positiv retning, i forhold til kundens ønsker og behov, samtidig med at vi minimerer det aftryk, vi sætter på vores omgivelser. For os er det vigtigt, at bæredygtighedsbegrebet skaber reel værdi for projektet og kunden, og ikke bare bliver et moderne begreb uden mærkbar effekt.
Vores tilgang er, at vi i den enkelte sag arbejder procesorienteret fra start til slut med at skabe bæredygtigt byggeri. Vores holdning er, at den største værdi skabes ved at løfte i flok. Derfor er gensidig tillid, ærlighed og godt samarbejde vigtige værdier for os.

I POSE OG SÆK

Vi arbejder målrettet på, i samspil med arkitekterne og øvrige interessenter, at skabe optimale betingelser for brugerne af de bygninger, vi arbejder med. For at sikre kombinationen af godt indeklima og lavt energiforbrug, arbejder vi på forskellige niveauer, afhængigt af hvor tidligt vi kommer ind i projekterne, så indeklimaet kan optimeres uden at gå på kompromis med energiforbruget. Det behøver ikke være et ”enten eller”, ” både og” løsninger findes. I et projektforløb er vi rustet til rådgivning fra den første idé opstår, til bygningen skal stå sin prøve i den daglige drift. Vi følger projekterne til dørs, og sætter en ære i, at det færdige resultat lever op til forventningerne.

TIDLIG INDSATS

Beslutninger og valg der foretages på et tidligt tidspunkt i et projekt, har størst effekt på det endelige produkt. I de indledende faser, hvor der ofte er plads til at være kreative, bidrager vi aktivt i de kreative processer, og forsøger samtidig allerede på dette niveau at afdække hvilke bæredygtighedselementer, der er mest relevante for det konkrete projekt. Vi arbejder med tidligt at identificere potentielle risici og
konsekvenser heraf. Vi er ikke bange for at hejse et flag i forhold til vores samarbejdspartnere og tage dialogen, hvis vi mener at projekter eller processer er på vej i en forkert retning. Vi videreudvikler og evaluerer løbende, på de løsninger vi arbejder med i de efterfølgende faser frem til afslutningen af et projekt.
I gennem alle projektets faser supplerer vi vores relevante fagmedarbejderes specialviden med forskellige beregnings - og designværktøjer til at finde frem til hvilke løsninger, der skaber den største værdi. Eksempelvis anvendes ofte en kombination af energiberegninger og totaløkonomiske beregning i livscyklusanalyser til udvælgelse af løsninger.

 

DET VEDLIGHOLDELSESFRIE HUS

Et eksempel på et projekt, hvor bæredygtighedsovervejelserne har været anvendt konsekvent fra start til slut, er det vedligeholdelsesfri hus. Projektet er en del af Realdania projektet MiniCO2-husene, som er et forsøg på at skabe et bud på fremtidens bæredygtige typehus. Projektets formål var at skabe et hus med en levetid på 150 år, som ikke kræver vedligeholdelse i en periode på de første 50 år. Ved at sikre lang levetid på materialerne minimeres CO2-udledningen, som er bundet i materialerne i hele projektets livscyklus. Ved valg af materialer er livscyklusanalyser aktivt anvendt for at minimere påvirkningerne på miljøet.

Udover fokus på materialevalget med henblik på at sikre en lang levetid, er der blandt andet anvendt passive tiltag til at sikre et lavt energiforbrug samt indarbejdet LAR løsninger, der sikrer, at huset belaster kloakkerne mindste muligt og samtidig klimatilpasser huset til fremtidige skybrud. Alt sammen er udført indenfor en økonomisk ramme, der svarer til et typehus.

Læs mere om huset her

 

COMMISSIONING

Hvis udgifterne til en bygning ses over hele levetiden, udgør selv opførelsen af byggeriet kun en lille andel af totaløkonomien. Vigtigheden af at sikre at et byggeri kommer til at fungere efter hensigterne, og med lavest mulige omkostninger til drift og vedligehold, kan derfor virke indlysende.

FOKUS PÅ DRIFT I ALLE BYGGERIETS FASER

Samspillet mellem bygningen og de tekniske installationer er altafgørende for, at en bygning fungerer optimalt.
Vi hjælper bygherre med at stille klare mål til indeklima, energiforbrug og øvrige driftsafhængig emner. De opstillede mål forfølges igennem alle byggeriets faser frem til byggeriet er i drift. Denne beskrevne proces kaldes i formaliseret form ”Commissioning”. I SlothMøller ligger det i vores værdier, at det er kundens krav og ønsker, der er det vigtigste. Vi forsøger at hjælpe med at afstemme og synliggøre disse kravspecifikationer og få målene realiseret i de projekter, vi udfører. Dette medfører, at vi har stor fokus på at de løsninger vi laver, skal kunne fungere når byggeriet tager i brug. Dette er gældende både når der er tale om et traditionelt projektforløb og i en egentlig Commissioning proces.

VÆRDISKABELSE

Med det tydelige fokus på drift i projekterne bidrages der med en værdiforøgelse til projekterne i form af en billigere og smidigere drift af bygningerne. I den sammenhæng er det vigtigt for os, at brugerne inddrages aktivt i alle faser fra start og frem til overdragelse af byggeriet. For at nå frem til denne værdiforøgelse, har vi forskellige redskaber, vi anvender afhængigt af det enkelte forløb. Af væsentlige værktøjer er specielt driftsorienteret granskning og Commissioning-log. Derudover har vi mulighed for via klassificering(CCS) i 3d-projektering at lave et direkte link mellem projektmaterialet, og det drift- og vedligeholdelsesmateriale bygherren skal bruge til at drifte bygningen efter.

 

UDVIKLING AF PERFORMANCETESTS FOR BYGNINGSSTYRELSEN

SlothMøller har, i samarbejde med Bygningsstyrelsen, deltaget i udviklingen af metoder til i praksis at sikre overholdelse af opstillede mål for energiforbrug og sikre funktionaliteten af og samspil med de tekniske installationer i bygninger ved idriftsætning af bygningen. Hovedidéen bag metoden er, at målinger og tests i forbindelse med ibrugtagning af byggeriet skal sikre bygherren en garanti for mangelfri drift og lavt energiforbrug fra dag 1. Energiforbruget sikres ved at dokumentere effektiviteten af komponenter og systemer. Parametrene sandsynliggøres i projektering og kontrolleres ved målinger.

Læs mere om projektet her 

DGNB certificering

SLOTHMØLLER er medlem af DGNB-certificeringsorganet DK-GBC, og råder pt. over to certificerede DGNB-konsulenter, Henrik Errebo og Malte. Vi tilbyder således kompetent DGNB-rådgivning - og ønsker kunden at opnå en certificering af sit byggeri, eller blot at følge dele af principperne i DGNB, så tilpasser vi rådgivningen den enkelte kundes behov. Kontakt enten Henrik eller Malte her

Aktuelt lægges sidste hånd på certificeringen af EJBY 2 -  et kontordomicil for Rigspolitiet, der skal certificeres til DGNB-guld. Bygningen opføres som Lavenergiklasse 2015 med passive virkemidler uden indregning af vedvarende energi. SlothMøller er DGNB-auditor og varetager certificeringen, der skal opnås gennem tæt samarbejde mellem bygherre, brugere, entreprenører og rådgivere.

Læs mere om projektet her

 

Commissioning

KOMPETENCER

- Commissioning iht. DS3090
- Driftsorienteret granskning
- Skræddersyede commissioningforløb
- Driftsorienteret granskning
- Bygningsgennemgang
- Performancetest af installationer
- Energioptimering
- Udarbejdelse af D&V planer

Bæredygtighed

KOMPETENCER

- Helhedsorienteret design / integreret design proces
- Udvikling og projektering af bæredygtige koncepter og løsninger
- Rådgivning om strategisk bæredygtighed
- Bæredygtighedsledelse / bæredygtighedskoordinering
- DGNB
- Screening
- Certificering
- Totaløkonomiske beregninger
- Livscyklusanalyser

 

ENERGI - INDEKLIMA

KOMPETENCER

- Integreret energidesign
- Lavenergibyggeri
- Indeklimasimuleringer (BSim)
- Dags - og kunstlysdesign
- Dagslysberegnigner
- Energiberegninger (Be15, PHPP mv.)
- Energioptimering af eksisterende byggeri
- Beregninger af kuldebroer i konstruktioner (HEAT)
- Opfølgning/vurdering af opnået indeklima/energiforbrug